Przejdź do głównej zawartości

21 urodziny Konstytucji | Młodzi w Polityce

Dokładnie 21 lat temu została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe Konstytucja RP. Najważniejszy akt prawny w Polsce zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku, a już 17 października wszedł w życie. Do dzisiaj ustawa zasadnicza jest przedmiotem wielu sporów.

Konstytucja RP została przyjęta 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe. Uwzględniono stanowiska wielu stron. Konstytucję przyjęto 451 głosami za, 40 przeciw i 6 wstrzymującymi się. 25 maja 1997 odbyło się referendum, w którym społeczeństwo większością 52,71% głosów opowiedziało się za przyjęciem Konstytucji przy frekwencji 42,86%. 16 lipca prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał Konstytucję, wtedy też została wpisana do Dziennika Ustaw. Obowiązująca ustawa zasadnicza zastąpiła ustawę o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (tzw. mała Konstytucja) z 1992 roku.

Znalezione obrazy dla zapytania konstytucja rp

Ustawa zasadnicza była zmieniana tylko trzy razy. Po raz pierwszy w 2001 roku 26 marca, kiedy to premier Jerzy Buzek wydał rozporządzenie o sprostowaniu błędów- w przyjętym dokumencie były dwie literówki. Następnie w 8 września 2006 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie art. 55 Konstytucji. Pozwoliła ona na ekstradycji obywatela w związku z popełnieniem za granicą czynu, który stanowi przestępstwo zarówno za granicą, jak i w Polsce. Przeciw zmianie głosowali głównie posłowie SLD. Następnie w 2009 roku przyjęto zmianę, która dodała ust. 3 do art. 99 mówiący o tym, że wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. Nikt nie głosował przeciw.

Znalezione obrazy dla zapytania rzÄ…d buzka

Jednak nad zmianami w Konstytucji ciągle się dyskutuje. Taką, chyba najmniej dzielącą społeczeństwo jest zmiana jednego słowa artykule 28. z godło na herb. Według heraldyków godłem jest sam orzeł, a definicja zawarta w ustawie zasadniczej zawiera herb, czyli godło z tarczą barwy czerwonej. Wielu chciałoby też zmiany w artykule dotyczącym referendum. Aktualnie, aby referendum było wiążące frekwencja musi wynosić więcej niż połowa uprawnionych do głosowania. Według większości nie jest to zasadny próg, stoi on w sprzeczności z zapisem mówiącym o tym, że naród sprawuje władzę bezpośrednio.Ostatnio coraz częściej mówi się o zapisie w artykule 38. Część chciałaby doprecyzować, że prawna ochrona życia obowiązuje od poczęcia do naturalnej śmierci, zabraniając tym samym eutanazji i aborcji, a inni chcieliby, aby wykładnia tego zapisu poszła w bardziej liberalną stronę, czyli tak faktycznie w zgodzie z Europejską konwencją praw człowieka. Sprawa ta stała się szczególnie ważna w kontekście ostatnich wydarzeń.

Znalezione obrazy dla zapytania human rights

Propozycji jest wiele od usunięcia preambuły, po przedłużenie kadencji prezydenta, wprowadzenie kotwicy budżetowej, po bezpośredni wybór sędziów czy nadanie językowi migowemu praw podobnych do polskiego. Szansa na dyskusję na wiele tematów dotyczących ustroju państwa, praw osobistych właśnie nadchodzi. Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie mówił, że chciałby, aby referendum w sprawie zmian w Konstytucji było już 11 listopada 2018 roku (100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę). Jednak nikt jeszcze nie rozpoczął dyskusji, debat, a aby zmiany w ustawie zasadniczej były porządne to potrzebna jest porządna, rzetelna, przystępna i dość długa debata ogólnopolska. Jeśli w kwietniu nie rozpocznie się żadna poważna debata na temat zmian w Konstytucji to nie powinniśmy się spodziewać referendum w listopadzie, a jeśli odbyłoby się takie to na szkodę dla polskiej demokracji bezpośredniej.

Znalezione obrazy dla zapytania konstytucja rp

Polska Konstytucja jest dość ogólna, pozostawia miejscami dużo miejsca do interpretacji. Ten luz interpretacyjny jest jednak zazwyczaj wykorzystany do zmniejszania praw obywatelom, niż ich zwiększania. Wiele zapisów z Konstytucji jest też traktowana bardzo powierzchownie, np. art. 25 mówi między innymi o tym, że władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, a nie zawsze jest to respektowane. Też jest problem z polityką dotyczącą bezrobocia. Ustawa zasadnicza mówi o tym, że Polska dąży do pełnego, produktywnego zatrudnienia. Z tym również jest problem, a w polskim ustawodawstwie jest wiele przepisów, które nie pozwalają na osiągnięcie tego ambitnego celu. Problem jest też z konstytucyjną wolnością tworzenia związków zawodowych czy równością kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym czy gospodarczym. Państwo w niewielkim stopniu dąży, aby zapewnić te konstytucyjne wartości lub nawet działa w drugą stronę Nie należy oczekiwać, że polska Konstytucja będzie przedmiotem szerokiej debaty publicznej, że Polki i Polacy będą o niej dyskutować.

Aleksander F.

Komentarze

  1. Pytanie jest o to, czy z obowiązująca Konstytucja jest ważnym aktem prawnym, skoro frekwencja w referendum nie przekroczyła 50%, co wynika z tekstu publikacji ? To samo pytanie należy powtórzyć z uwagi na fakt nie dopełnienia ustawowego obowiązku - przez byłego Marszałka Sejmu Józefa Zycha, podania do publicznej wiadomości w 1997 roku - jeszcze przed trzecim czytaniem, projektu Konstytucji uchwalonego przez Zgromadzenie Narodowe w drugim czytaniu. Celem odniesienia się przez Władzę Zwierzchnią w Polsce (czyli przez ogół uprawnionych obywateli), w myśl posiadanych wówczas przez nich uprawnień, do zaproponowanych w tym dokumencie zmian ustrojowych. Z zaznaczeniem, że projekt ten został opublikowany w dniu 9 kwietnia 1997 roku, a więc już uchwaleniu Konstytucji, w dodatku do gazety "Super Ekspres". Na co bezpośrednim dowodem jest załączone zdjęcie strony tytułowej tego dodatku, gdzie zamieszczono list Marszałka Sejmu Józefa Zycha do Redaktora Naczelnego tej gazety z datą 22 marca 1997 r. z prośbą o opublikowanie załączonego tekstu Konstytucji z drugiego czytania, ale z naniesioną już na tym dokumencie datą 2 kwietnia 1997 r. Przy czym Redakcja zaznaczyła od siebie na stronie tytułowej dodatku, że właśnie taki tekst otrzymała do publikacji od Marszałka Sejmu - Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. Jakim więc cudem Józef Zych mógł wiedzieć - pisząc list w dniu 22 marca 1997 roku, że 2 kwietnia zostanie uchwalona Konstytucja w brzemieniu projektu z drugiego czytania ? Skąd więc ten funkcjonariusz mógł wówczas wiedzieć, że nikt nie zgłosi żadnej uwagi do projektu najwyższego prawa Rzeczypospolitej Polskiej - zmieniającego ustrój naszego, Obywatelskiego Państwa Prawa ? Należy przy tym nadmienić, że powyżej przedstawione fakty zostały poddane ocenie Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia, który w postanowieniu z dnia 2 grudnia 2016 roku, sygn. akt II Kp 2091/16 uznał, że sprawa jest przedawniona. Odmawiając jednocześnie bezprawnie temu Sądowi, wskazania środka odwoławczego - w myśl Art. 100 § 6 ustawy Kodeks postępowania karnego w związku z Art. 176 Konstytucji (gdzie gwarantuje się każdemu prawo do co najmniej dwuinstancyjnego postępowania sądowego), od stanowiska zajętego w sprawie przez sąd pierwszej instancji. Co w dalszej konsekwencji spowodowało przedstawienie sprawy byłej Krajowej Radzie Sądownictwa, która jednak bez odniesienia do argumentów prawnych, zaakceptowała postanowienie sądu pierwszej instancji - wskazując na pisma byłego przewodniczącego KRS z dnia 13.12.2017 r., 29.01.2018 r. i 6.03.2018 r. nr WP-0510-821/17/S . Czyli, że sprawa jest przedawniona i nie liczy się to, że Konstytucja gwarantuje każdemu prawo do co najmniej dwuinstancyjnego postępowania sądowego w jego sprawie. Tak wyglądają fakty w powyżej przedstawionej sprawie na dzisiejszy dzień. Przy czym należy zauważyć, że w piśmie Biura Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 marca 2018 r. nr WP-0510-821/17, pisze się o tym, ze KRS powróci do sprawy po ukonstytuowaniu się Rady w nowym składzie.
    Roman Orlowski

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz