Przejdź do głównej zawartości

Ustrój Rosji w pigułce | Młodzi w Polityce

Federacja Rosyjska jest niezwykle interesującym państwem. W swojej historii przeszła ona wiele przemian, zarówno tych ustrojowych, jak i gospodarczych czy społecznych. Rosja, zanim dotarła do obecnego momentu, była monarchią feudalną, stanową, absolutną, konstytucyjną oraz panował w niej realny socjalizm. W jakim momencie jest teraz?Pierwsza demokratyczna konstytucja Rosji została przyjęta w 1993 roku – już dwa lata po rozpadzie Związku Radzieckiego. Owa ustawa zasadnicza przeszła w 2008 roku nowelizację. Wprowadziła ona zmiany w postaci przedłużenia kadencji prezydenta z 4 do 6 lat oraz Zgromadzenia Federalnego z lat 4 do 5. Ponadto zmiana nadała parlamentowi większe kompetencje w kwestii kontroli rządu Federacji Rosyjskiej (premier został zobowiązany do corocznego sprawozdania przed izbą niższą). 

Ustrój terytorialny

Federacja Rosyjska, jak sama nazwa może podpowiedzieć, jest państwem federalnym, składającym się z 22 republik, dziewięciu krajów, 46 obwodów, trzech miast wydzielonych, jednego obwodu autonomicznego oraz czterech okręgów autonomicznych. Jednakże w przeciwieństwie do, chociażby Niemiec, podmioty te nie posiadają statusu państwowego, czyli nie mają aż tak dużej swobody. 

Władza wykonawcza

Państwo rosyjskie jest republiką z semiprezydenckim systemem rządów. Z tego właśnie powodu to prezydent sprawuje główną rolę we władzy wykonawczej. Reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej, jest gwarantem konstytucji oraz wolności i praw człowieka. 

Znalezione obrazy dla zapytania putin zaprzysiężenie

Ponadto przedstawia kandydatów na m.in. premiera, prezesa Banku Centralnego, czy prokuratora generalnego. Prezydent dysponuje również szeregiem uprawnień wobec władzy ustawodawczej. Zarządza wybory do izby niższej parlamentu, posiada inicjatywę ustawodawczą, a także ma możliwość rozwiązania Dumy Państwowej. 

Na czele rządu Rosji stoi powoływany przez prezydenta premier. Głównym jego zadaniem jest organizowanie pracy rządu oraz wyznaczanie jego celów. Oprócz niego w skład rządu wchodzą również wicepremierzy i ministrowie. Prezydent Federacji Rosyjskiej posiada pełną dowolność w odwoływaniu i powoływaniu członków administracji. 

Do obowiązków rządu Federacji Rosyjskiej należy między innymi opracowanie budżetu państwa, odpowiedzialność za politykę finansową i pieniężną, zarządzanie własnością Rosji oraz egzekwowanie prawa. 

Władza ustawodawcza

Kolejnym elementem rosyjskiego trójpodziału władzy jest władza ustawodawcza. Legislatywę w Rosji sprawuje dwuizbowy (bikameralny) parlament. Jego kadencja trwa 5 lat (w 2008 roku została ona wydłużona z lat czterech). 

Znalezione obrazy dla zapytania rada federacji

Izbą wyższą rosyjskiego parlamentu jest Rada Federacji. Składa się ona z dwóch przedstawicieli z każdego podmiotu federacji, to jest 166 członków. Jeden z przedstawicieli powoływany jest przez organ ustawodawczy danej części składowej federacji, a drugi przez jej organ wykonawczy. 

Jej zakres kompetencji jest znacznie mniejszy niż izby niższej. Do głównych zadań Rady należy między innymi zatwierdzanie dekretów dotyczących wprowadzenia stanu wojennego, zatwierdzanie zmian granic podmiotów federacji oraz zarządzanie wyborów prezydenckich. Rada posiada również prawo inicjatywy ustawodawczej. 

Izba nisza parlamentu Federacji Rosyjskiej to Duma Państwowa. Składa się ona z 450 deputowanych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Duma wyraża wotum zaufania (a także wotum nieufności) dla premiera wysuniętego przez prezydenta, ma inicjatywę ustawodawczą oraz może oskarżyć głowę państwa o zdradę, co jest początkiem procesu usunięcia go z urzędu. 

Władza sądownicza

Władze sądowniczą w Federacji Rosyjskiej sprawują niezależne sądy. Najwyższym organem judykatywy jest Sąd Najwyższy. Działa on w sprawach cywilnych, karnych oraz administracyjnych. Sprawuje również nadzór sądowy nad działalnością sądów powszechnych. 

Znalezione obrazy dla zapytania sÄ…d konstytucyjny rosja

Za sprawy konstytucyjne odpowiedzialny jest Sąd Konstytucyjny. Zajmuje się rozstrzyganiem sporów pomiędzy federalnymi organami władzy, badaniem zgodności aktów prawnych z konstytucją, rozpatrywaniem skarg konstytucyjnych oraz wydawaniem opinii dotyczącej prawidłowości pociągania prezydenta do odpowiedzialności konstytucyjnej. 

Tym właśnie kończymy dzisiejszy artykuł na temat ustroju Federacji Rosyjskiej. Mam nadzieję, że udało mi się go w jak najlepszy sposób przybliżyć. W kolejnym tekście przeniesiemy się w jeszcze głębsze zakątki Azji, ale o tym następnym razem! 

Jakub Sewehli

Komentarze