Przejdź do głównej zawartości

Jak zwiększyć rozwój przemysłu w państwie? | Młodzi w Polityce

Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, zaawansowanie techniczne i ogólny rozwój przemysłu są uzależnione od wielu czynników, które wpływają na jego całokształt funkcjonowania w państwie. Obecnie spośród nich największą rolę odgrywa demografia, poziom wykształcenia ludności, a co za tym idzie  kwalifikacje zawodowe i koszty zatrudnienia.


Dzięki wysokiej liczbie ludności państwo i prowadzący działalność na jego terenie przedsiębiorcy mają szerokie możliwości w różnych dziedzinach. Dowodem są Chiny czy Indie – państwa przodujące w wielu gałęziach przemysłu przetwórczego, a także w rolnictwie. Wiele państw, również Polska, kładzie nacisk na zwiększenie przyrostu naturalnego, co pozwoliłoby zaspokoić potrzeby rynku pracy. Aby było to realne, niezbędna jest wysoka jakość szkolnictwa. W dużym skrócie powyższe zależności odzwierciedlają współczesny sposób kształtowania rodzaju i skali produkcji przemysłowej.
Jednakże warto zauważyć, że rozkład produkcji przemysłowej na świecie jest uwarunkowany przez skład wnętrza ziemi, tj. zawartość skał i minerałów, oraz innych zasobów natury, np. roślin. Pozyskiwane surowce są niezbędne do dalszego funkcjonowania przemysłu. Na przestrzeni lat na ukształtowanie terenu działały procesy geomorfologiczne w postaci rzeźbotwórczej działalności wiatru, wód, lodowca i lądolodu oraz procesów endogenicznych. Specyficzne zjawiska zachodzą cały czas, tylko że ich skutki nie są zauważalne po krótkim czasie.


Ad rem, cały mechanizm rzeźbotwórczy zasadniczo wpłynął na dzisiejszy stan przemysłu każdego kraju na świecie. Pierwotnie przejawiało się to głównie w osadnictwie. Ludzie chętnie zamieszkiwali równiny, zwykle położone w pobliżu rzek. Nie bez powodu  takie tereny były łatwo dostępne, a na dobrze nawodnionych glebach uprawiano zboża stanowiące element pokarmu. Tak było choćby w starożytnych krainach  Delcie Nilu i Nizinie Mezopotamskiej  tam wioski założyły dawne plemiona. W Egipcie nadal, obok turystyki, najbardziej rozwiniętym sektorem gospodarczym jest rolnictwo. Na żyznych glebach rzecznych uprawia się m.in. ryż oraz proso, a zlewnia Nilu jest stale regulowana, co wspomaga odpowiednie nawodnienie terenu. Podobna sytuacja zaistniała w Indiach i Chinach  wiele dużych rzek (największa w Indiach  Ganges, w Chinach  Huang He) płynie przez te kraje, a poza tym w klimacie południowo–wschodniej Azji wieją charakterystyczne wiatry, monsuny, które przenoszą wodę z oceanów w postaci obfitych deszczów. Dzięki temu, a także dzięki dużej powierzchni i zaludnieniu, te państwa mają ogromne możliwości w uprawie ryżu, lnu i bawełny, co pozwoliło na rozwój przemysłu włókienniczego.
Odwrotną sytuację obserwujemy w krajach z zaawansowanym przemysłem ciężkim, wydobywczym i metalurgicznym. Największe złoża metali oraz paliw kopalnych znajdują się z reguły na terenach trudno dostępnych, głównie w górach. Szczególne zasoby występują w Rosji, w rozległym pasmie gór Ural. Rosja jest także czołowym eksporterem gazu ziemnego, sprowadzany jest m.in. do Polski. Przyszłością przemysłu wydobywczego może być Antarktyda, która dotychczas nie została w pełni odkryta przez słabą dostępność, jednak masowa eksploatacja tego obszaru stoi pod znakiem zapytania z uwagi na zagrożenia dla środowiska.


W Polsce, mimo przeciętnej powierzchni i liczby ludności w stosunku do państw świata, istnieją możliwości rozwoju przemysłu i zaawansowania technicznego. Błędne jest twierdzenie wielu nieświadomych młodych ludzi, że „Polska jest zacofana”. Chociaż występują u nas pokłady surowców mineralnych, wydobycie niektórych jest mało opłacalne. Kwestią sporną są kopalnie węgla kamiennego na Górnym Śląsku, gdyż są nierentowne  górnicy potrzebują wyższych wynagrodzeń za ciężką pracę, a wydobycie węgla wcale nie przynosi wysokich korzyści, tym bardziej że Polska jest skutecznie gazyfikowana, a ogrzewanie budynków węglem jest coraz rzadsze. Być może przemysł wydobywczy dałoby się odbudować poprzez prywatyzację kopalń. Poza tym nieopłacalne jest także wydobycie siarki i miedzi. Cena siarki znacznie spadła przez opracowanie technologii odparowania siarki z gazu ziemnego, stosowanej choćby w Stanach Zjednoczonych. Z kolei miedź jest niedrogo importowana z Brazylii ze względu na jej zanieczyszczenie, które jednak zwykle nie stanowi problemu w dalszej produkcji. Jak Polska może odbudować przemysł? Przede wszystkim skupić się na eksploatacji soli, funkcjonowaniu elektrowni i budowie kolejnych, zasilanych różnymi źródłami energii, wykorzystać liczne zasoby piasku, naniesionego przez lądolód 10000 lat temu, do dalszego rozwoju hutnictwa i prowadzić efektywną międzynarodową współpracę gospodarczą.

Mikołaj Schubert

Komentarze